Auditoria residus

Auditoria residus
Tasques Encarregats Objectius i terminis Entregat
Anàlisi de la recollida de residus a l’institut: 1. Entregar fitxa amb els encarregats de cada punt.
– nombre de contenidors destinats a cada fracció 2. Entregar dossier del treball diari que contingui:
– distribució dels contenidors – planificació dels objectius de cada apartat
– utilització dels contenidors – càlculs, fonts d’informació…
Càlcul de la quantitat de residus per membre del centre. – gràfics amb els resultats
Elaboració de mesures reals per a la reducció de residus. 3. Entregar mesures de reducció de residus
4. Campanya per a la reducció de residus.
Fonts d’informació:

http://cepa.cat/index.php/escoles.html (documentació i guies per a la realització de l’auditoria)

Auditoria mobilitat

Auditoria mobilitat (centre)
Tasques Encarregats Objectius i terminis Entregat
Anàlisi dels hàbits de transport dels membres del centre: 1. Entregar fitxa amb els encarregats de cada punt.
– realització d’enquestes sobre el tipus de transport utilitzat 2. Entregar dossier del treball diari que contingui:
– realització d’enquestes sobre el temps de transport – planificació dels objectius de cada apartat
– representació gràfica dels resultats obtinguts – càlculs, fonts d’informació…
Càlcul de les emissions de CO2 segons el tipus i temps de transport. Representació gràfica. – gràfics amb els resultats
Elaboració de mesures reals que es poden pendre per reduir les emissions de CO2 relacionades amb el transport. 3. Entregar mesures de reducció de les emissions de CO2
4. Campanya per a promocionar medis de transport menys contaminants.
Fonts d’informació:

http://cepa.cat/index.php/escoles.html (documentació i guies per a la realització de l’auditoria)

Auditoria energètica

Auditoria energètica (institut)
Tasques Encarregats Objectius i terminis Entregat
Anàlisi de les factures d’electricitat al llarg de l’any. Representació gràfica en kwh. 1. Entregar fitxa amb els encarregats de cada punt.
Càlcul del consum d’electricitat diari al centre 2. Entregar dossier del treball diari que contingui:
Càlcul del consum en: – planificació dels objectius de cada apartat
– deixar oberts els llums de l’aula durant 1 hora i durant el pati – càlculs, fonts d’informació…
– radiadors encesos durant 1 hora – gràfics amb els resultats
– consum dels fluorescents 3. Entregar mesures d’estalvi
– ordinadors encesos durant 1 hora 4. Campanya per a promocionar l’estalvi.
Elaboració de mesures reals d’estalvi energètic que es poden pendre
Fonts d’informació:

http://cepa.cat/index.php/escoles.html (documentació i guies per a la realització de l’auditoria)

Auditoria mobilitat (centre)

Ecoauditoria hídrica a Palafolls

Aquí teniu les graelles per a poder començar a pensar com fer l’ecoauditoria.

Auditoria hídrica (domicili)
Tasques Encarregats Objectius i terminis Entregat
Anàlisi de les factures de consum d’aigua al llarg de l’any. Representació gràfica en m3 1. Entregar fitxa amb els encarregats de cada punt.
Càlcul del consum d’aigua diari al domicili 2. Entregar dossier del treball diari que contingui:
Càlcul del volum d’aigua en els diferents usos: – planificació dels objectius de cada apartat
– estirar la cadena del vàter – càlculs, fonts d’informació…
– rentar-se les mans – gràfics amb els resultats
– font 3. Entregar mesures d’estalvi
Elaboració de mesures reals que es poden pendre per reduir el consum d’aigua. 4. Campanya per a promocionar l’estalvi.
Fonts d’informació:

http://www.eurosur.org/CONSUVEC/contenidos/Consejos/serv_dom/agua/ahorro_agua/PAgua.html (calculadora consum aigua a la llar)

http://cepa.cat/index.php/escoles.html (documentació i guies per a la realització de l’auditoria)

Grip nova